കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബുദ്ധനാണോ?

In Featured, Special Story
April 10, 2024

കൊച്ചി: “കരുമാടികുട്ടന്റെ   വിഗ്രഹം ജൈനമാകാനാണ് സാധ്യത. ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാന്വലിലും കരുമാടിക്കുട്ടൻ ജൈന വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. കരുമാടിക്കുട്ടനെ ബുദ്ധ വിഗ്രഹമാക്കിയത് ഈയടുത്ത കാലത്താണ്.സത്യത്തിൽ കരുമാടിക്കുട്ടൻ ആരെങ്കിലും തകർത്ത വിഗ്രഹം പോലെയല്ല, പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് “. എഴുത്തുകാരനും ഡോക്ടറുമായ മനോജ് ബ്രൈറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലെഴുതുന്നു …

ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇടതു തോളിൽ (ചിലപ്പോഴൊക്കെ രണ്ടു തോളും മൂടുന്ന രീതിയിൽ) ഉത്തരീയം ധരിച്ചിരിക്കും. ഇതിനെ ഉപവീതം എന്നു പറയും. ബുദ്ധപ്രതിമകൾ ഒരിക്കലും നഗ്നമായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ദിഗംബര വിഭാഗത്തിൽ പേറുന്ന ജൈന പ്രതിമകൾ നഗ്നമായിരിക്കും (ജൈനർ നഗ്ന സന്യാസിമാരാണ്). ശ്വേതാതാംബര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ജൈന വിഗ്രഹങ്ങൾ അരയിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കും..മനോജ്  തുടരുന്നു

 

 

പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ രൂപം ചുവടെ :————————————

=================================================================================

കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബുദ്ധനാണോ?
ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐക്കണോഗ്രാഫി പ്രകാരം ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു ഗോളരൂപം കാണാം. ‘ഉഷ്ണീഷം’ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബുദ്ധന് ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തി രണ്ട് മഹാപുരുഷ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അത്. പിന്നെ നെറ്റിയിൽ ഒരു പൊട്ടും കാണാം. ബുദ്ധന്റെ രണ്ടു പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ വെളുത്ത രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്രെ. ഇതും മഹാപുരുഷ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതിനെ ‘എർന’ എന്നു വിളിക്കും. ഇതാണ് പൊട്ട് രൂപത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ബുദ്ധ വിഗ്രങ്ങളിലും എർന കാണണമെന്നില്ലെങ്കിലും, ചില ജൈന വിഗ്രഹങ്ങളിലും ‘ഉഷ്ണീഷം’ കാണാമെങ്കിലും, ‘ഉഷ്ണീഷം’ എന്ന തലയിലെ ഗോളരൂപം ഇല്ലാതെ ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങൾ കാണാറില്ല.
ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇടതു തോളിൽ (ചിലപ്പോഴൊക്കെ രണ്ടു തോളും മൂടുന്ന രീതിയിൽ) ഉത്തരീയം ധരിച്ചിരിക്കും. ഇതിനെ ഉപവീതം എന്നു പറയും. ബുദ്ധപ്രതിമകൾ ഒരിക്കലും നഗ്നമായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ദിഗംബര വിഭാഗത്തിൽ പേറുന്ന ജൈന പ്രതിമകൾ നഗ്നമായിരിക്കും (ജൈനർ നഗ്ന സന്യാസിമാരാണ്). ശ്വേതാതാംബര വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ജൈന വിഗ്രഹങ്ങൾ അരയിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കും.
ജൈന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ ഒരു അടയാളം കാണാം. ശ്രീവൽസം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജൈന ഐക്കോണോണോഗ്രാഫിയിൽ പറയുന്ന എട്ട് ഐശ്വര്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ (അഷ്ട മംഗള) പെട്ടതാണ് അത്.
ഇനി കരുമാടികുട്ടനിലേക്കു വരാം. കരുമാടികുട്ടന്റെ ഇടത്തെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും ആ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഉത്തരീയം ധരിച്ചിരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമോ, ബുദ്ധ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളോ കാണുന്നില്ല. ഉഷ്ണീഷവും, ഉത്തരീയവും ഇല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വിഗ്രഹം ജൈനമാകാനാണ് സാധ്യത. ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാന്വലിലും കരുമാടിക്കുട്ടൻ ജൈന വിഗ്രഹമാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. കരുമാടിക്കുട്ടനെ ബുദ്ധ വിഗ്രഹമാക്കിയത് ഈയടുത്ത കാലത്താണ്.
സത്യത്തിൽ കരുമാടിക്കുട്ടൻ ആരെങ്കിലും തകർത്ത വിഗ്രഹം പോലെയല്ല, പണി പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശ രൂപം മാത്രമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ, കണ്ണുകൾ, മൂക്ക് കൈകാലുകളിലെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊത്തിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും അപ്രന്റീസ് പണിക്കാരൻ പ്രാഥമിക രൂപം തയ്യാറാക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കൊത്താൻ പ്രധാന ശിൽപ്പിക്കു കൈമാറുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തകരാറു സംഭവിച്ചതിനാൽ കളഞ്ഞിട്ടു പോയതാകാനാണ് സാധ്യത.
ക്വിസ് ടൈം: കരുമാടികുട്ടനെ ക്കൂടാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധ മതത്തിന്റെ, ഏതൊക്കെയാണ് ജൈന മതത്തിന്റെ?
ഇത് ബുദ്ധ ജൈന ഐക്കണോഗ്രാഫികൾ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഏകദേശ സൂചകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സത്യത്തിൽ ഹിന്ദു-ബുദ്ധ-ജൈന ഐക്കണോഗ്രാഫികൾ തമ്മിലെ വളരെയധികം സാമ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പല ദൈവങ്ങളും ഈ മൂന്നു മതങ്ങളിലും കാണാം. താമര, സ്വസ്തിക, ആന തുടങ്ങിയ സിംബലുകൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന പത്മാസനം, വീരാസനം മുതലായ നിലകളും, കൈമുദ്രകളും,കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ മൂന്നു മതങ്ങളും പൊതുവായി ഉപയോഗി
ച്ചു കാണാം.
വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നീണ്ട കാതുകൾ ബുദ്ധമതത്തിലും, ജൈന മതത്തിലും പൊതുവായി കാണാം. ലൗകിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കനത്ത ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അത്. ഇത്തരം സാമ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബുദ്ധ ആരാധകർ കണ്ണിൽ കാണുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം (വിശേഷിച്ച് ജൈന വിഗ്രഹങ്ങൾ) അവരുടെ സ്വന്തമാക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാര്യമായ ബുദ്ധമത സ്വാധീനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷെ വ്യാപാര പാതകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ബുദ്ധ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്തും വ്യാപകമായി ബുദ്ധമതം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല.
ജൈന മതം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ധാരാളം തെളിവുകളുമുണ്ട്. അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും, നിർമ്മിതികളും മറ്റുമുണ്ട്. എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന് എന്തു തെളിവുണ്ട്? ‘അയ്യോ’ നിലവിളി ബുദ്ധ മത സ്വാധീനമാണ് മുതലായ ചില അസംബന്ധങ്ങളല്ലാതെ.
ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ എടുത്താലും ജൈന മതത്തോളം സ്വാധീനമൊന്നും ബുദ്ധമതത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭ്യമായ വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും,സ്മാരകങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്.